RADA NADZORCZA
W skład Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Skład osobowy Rady Nadzorczej
Od 1 stycznia do 28 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w następującym składzie:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej Pełniona funkcja
Małgorzata Dec Przewodnicząca Rady Nadzorczej.
W dniu 28 lutego 2014 r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej i członka Rady Nadzorczej.
Jacek Barylski Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Mika – Bryska Członek Rady Nadzorczej
Czesław Grzesiak Członek Rady Nadzorczej
Anna Kowalik Sekretarz Rady Nadzorczej od dnia 17 lipca 2013 r.

28 lutego 2014 roku przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pani Małgorzata Dec złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej i członka Rady Nadzorczej.

28 lutego 2014 roku Walne Zgromadzenie określiło liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób oraz powołało z dniem 28 lutego 2014 roku w skład Rady Nadzorczej IX kadencji następujące osoby:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej Pełniona funkcja
Barbara Dybek Przewodnicząca Rady Nadzorczej, wybrana w dniu 28 lutego 2014 r.
Jarosław Gołębiewski Członek Rady Nadzorczej, wybrany w dniu 28 lutego 2014 r.
Małgorzata Molas Członek Rady Nadzorczej, wybrana w dniu 28 lutego 2014 r.
Krzysztof Trochimiuk Członek Rady Nadzorczej, wybrany w dniu 28 lutego 2014 r.
Piotr Machnikowski Członek Rady Nadzorczej, wybrany w dniu 28 lutego 2014 r.


Od dnia 28 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza funkcjonuje w następującym składzie:

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej Pełniona funkcja
Barbara Dybek Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Piotr Machnikowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - członek niezależny
Jacek Barylski Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Mika – Bryska Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Gołębiewski Członek Rady Nadzorczej
Czesław Grzesiak Członek Rady Nadzorczej - członek niezależny
Anna Kowalik Sekretarz Rady Nadzorczej
Małgorzata Molas Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Trochimiuk Członek Rady Nadzorczej


Barbara Dybek
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Poznaniu po czym zdała egzamin sędziowski i egzamin radcowski. Wpisana na listę radców prawnych. W latach 2009-2010 odbyła studia podyplomowe na kierunku „Negocjacje i mediacje” w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Mediator certyfikowany w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, Superarbiter Gospodarczego Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu. W latach 1994-1996 zatrudniona w Delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Poznaniu, w latach 1996-2012 w Delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa w Poznaniu. Obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Działań Poprywatyzacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa. Doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała zasiadając w radach nadzorczych, m.in. następujących spółek: Huta Szkła Ujście S.A. z siedzibą w Ujściu, Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Chemia Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Fabryka Szlifierek Fas-Głowno z siedzibą w Głownie, Lubuskie Zakłady Termotechniczne Elterma S.A. z siedzibą w Świebodzinie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Barbara Dybek jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Piotr Machnikowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 r. posiada tytuł radcy prawnego, a od 2011 r. tytuł profesora nauk prawnych. Od 2013 jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, od 2011 arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego. Członek organizacji European Law Institute, European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group). Zasiada w komitetach redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych (Studia Prawa Prywatnego, Przegląd Prawa i Administracji, Opinio Iuris in Comparatione).

Jacek Barylski
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów w Szkole Głównej Handlowej. Radca Prawny. Obecnie dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń w Ministerstwie Finansów. Pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. realizacji rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Zasiadał także m.in. w radach nadzorczych: Polskiego Monopolu Loteryjnego Sp. z o.o., PKP Cargo S.A. oraz Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Od 2003 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PKP S.A.

Małgorzata Mika - Bryska
Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Studia odbyła według indywidualnego programu studiów, z rozszerzonym programem z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej. W latach 1982–1992 pracowała w Geofizyce-Kraków i w Centrali Handlu Zagranicznego Unitra w Warszawie. Od 1993 r. pracuje w administracji rządowej, zajmując kierownicze stanowiska, obecnie jako zastępca dyrektora departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2003–2012 kierowała Wydziałem Ekonomiczno-Handlowym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, jednocześnie prowadziła sprawy związane z sektorem energetycznym (ropa, gaz, energia elektryczna, zagadnienia jądrowe), konkurencyjnością gospodarki i funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE.

Anna Kowalik
Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. W latach 1990–1991 była zatrudniona w Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych. Od 1991 zatrudniona w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych a od 1996 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku radcy prawnego w Departamentach Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego. Doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała od 1996 r. zasiadając w radach nadzorczych, m.in. następujących spółek: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A, Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Pani Anna Kowalik jest również wykładowcą z zakresu prawa spółek handlowych i prawa cywilnego na kursach dla członków rad nadzorczych i dla kadry zarządzającej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Anna Kowalik jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Jarosław Gołębiewski
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był członkiem rad nadzorczych Amino S.A. w Poznaniu, Zakładów Akumulatorowych ZAP S.A. w Piastowie oraz Przędzalni Czesankowej Elanex w Częstochowie. W latach 2010-2012 był Prezesem Zarządu Porta Dor sp. z o.o. w Warszawie, a w latach 2004-2010 Prezesem Zarządu Active Business Consulting S.A. W latach 1995-2003 zatrudniony jako kontroler finansowy w firmie Agros Holding S.A.

Czesław Grzesiak
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego (kierunek: prawo). Ukończył kurs dla syndyków masy upadłościowej. Członek Zarządu Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Od 1995 członek zarządu, a od 2004 roku wiceprezes zarządu TESCO (Polska) Sp. z o.o. (obecnie główne miejsce zatrudnienia). Ponadto pełni funkcję prezesa zarządu w spółkach: SAVIA – Karpaty Sp. z o.o., Genesis Sp. z o.o., Promesa Sp. z o.o., wiceprezesa zarządu w KABATY Investments TESCO (Polska) Sp. z o.o. Sp.k., oraz członka zarządu w spółce TESCO Dystrybucja Sp. z o.o. i Jasper Sp. z o.o.

Małgorzata Molas
Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej pod nazwą Akademia Spółek. Od roku 2001 jest członkiem Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa, m.in. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A., Towarowa Giełda Energii S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Elektromontaż Poznań S.A. Aktualnie zatrudniona jest na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Małgorzata Molas jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Krzysztof Trochimiuk
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Pracował jako kierownik Sekcji Analiz i Publikacji Wojewódzkiego Zespołu Metodycznego Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej. W latach 1986–1991 był Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Biała Podlaska. Od roku 1991 prowadzi własną działalność gospodarczą. Był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej sp. z o.o., Skarbnikiem Rady Społecznej Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej. Jest Przewodniczącym Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.