PGE – GRUPA
społecznie
odpowiedzialna
Prowadzenie działalności biznesowej opartej na etyce i wartościach jest jednym z fundamentów przyjętej w maju 2014 r. strategii Grupy Kapitałowej PGE. PGE jako Grupa społecznie odpowiedzialna stawia sobie za główne cele zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii, zrównoważony rozwój w lokalizacjach, gdzie realizowane są inwestycje Spółki i działanie mające na uwadze minimalizowanie wpływu firmy na środowisko. Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej PGE jest prowadzona w oparciu o etyczne zachowania i z poszanowaniem przepisów prawa. Realizując ideę zrównoważonego rozwoju, Grupa Kapitałowa PGE przykłada dużą wagę do budowania dialogu z wszystkimi interesariuszami Spółki. Planując swoje działania mamy na uwadze dbałość o rozwój kapitału ludzkiego, dobro społeczności lokalnych oraz ochronę środowiska naturalnego.

Filary społecznej odpowiedzialności Grupy PGE zawarte w Strategii GK PGE na lata 2014–2020


Bezpieczeństwo dostaw

 • Blisko 75% energii w oparciu o własne zasoby;
 • Strategiczne zabezpieczenie bazy surowcowej dla energetyki konwencjonalnej;
 • Umowy długoterminowe na dostawy węgla kamiennego, gazu ziemnego i biomasy;
 • Ograniczenie przerw w dostawach energii w obszarze dystrybucji;
 • Dbałość o jakość obsługi klienta i jego bezpieczeństwo.
Zrównoważony rozwój

 • Nowe inwestycje i modernizacje z zastosowaniem technologii najbardziej przyjaznych dla środowiska;
 • Nowe wysokosprawne i niskoemisyjne jednostki konwencjonalne;
 • Rozwój portfela aktywów zeroemisyjnych;
 • Rekultywacja terenów pogórniczych;
 • Współpraca z organizacjami ekologicznymi.
Społeczna odpowiedzialność

 • Dbałość o rozwój kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo pracy;
 • Udział w programach proekologicznych;
 • Współpraca ze społecznościami lokalnymi;
 • Prowadzenie działalności biznesowej opartej na etyce i wartościach;
 • Działania edukacyjne.

Grupy Kapitałowej PGE – najważniejsze projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu


Fundacja PGE „Energia z Serca”


fundacja Fundacja PGE – Energia z Serca powstała w 2011 roku z inicjatywy PGE S.A. Fundacja jest wspólną platformą komunikacji w zakresie działań prospołecznych dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej PGE.

W 2014 roku fundacja realizowała we współpracy z Polską Akcją Humanitarną akcję „SOS Filipiny – Podaruję dom”. Fundacja przekazała fundusze na odbudowę 20 domów dla filipińskich rodzin poszkodowanych przez tajfun, zaś pracownicy Grupy Kapitałowej PGE zebrali środki na budowę kolejnych 22 domów.

Fundacja PGE – Energia z Serca wspólnie z Departamentem Komunikacji Korporacyjnej PGE S.A. przy udziale kluczowych spółek GK PGE zorganizowała również I edycję programu wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy”.


RESPECT Index


fundacja PGE S.A. od 2011 roku znajduje się w gronie spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tworzących RESPECT Index. Wchodzą do niego wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w zakresie czynników ekologicznych, społecznych i etycznych. PGE znalazła się w 2014 roku wśród 24 spółek, które weszły w skład ósmej edycji RESPECT Index.


Global Compact

PGE S.A. oraz PGE GiEK S.A. od 2008 roku uczestniczą w Inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact. Oznacza to przyjęcie przez PGE dziesięciu zasad Global Compact, w tym m.in.: efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia, eliminacji wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę, prewencyjnego podejścia do ochrony środowiska naturalnego, podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej i stosowania przyjaznych środowisku technologii czy przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach. PGE zobowiązało się jednocześnie do przygotowywania corocznych raportów odnośnie postępów w przestrzeganiu zasad Global Compact. Raporty PGE są dostępne na stronie internetowej projektu: https://www.unglobalcompact.org/.

PGE a środowisko pracy

Grupa PGE dba o rozwój pracowników oraz kształtuje kulturę ciągłego doskonalenia zawodowego i dzielenia się wiedzą. W 2014 roku pracownicy Grupy podnosili kwalifikacje zawodowe wynikające z potrzeb biznesowych przez udział w szkoleniach specjalistycznych, programach rozwoju kompetencji menedżerskich, studiach podyplomowych oraz kursach nauki języka obcego. Jednocześnie Grupa PGE prowadzi aktywną współpracę z uczelniami wyższymi, organizując praktyki i staże dla studentów oraz seminaria i konferencje naukowe służące wymianie doświadczeń ze środowiskiem akademickim.

W roku 2014 roku opracowana została strategia funkcjonalna obszaru Zarządzania Kapitałem Ludzkim (ZKL) Grupy PGE na lata 2015 – 2020, której głównym celem jest wsparcie strategii biznesowej w efektywnum realizowaniu jej celu.
PGE a środowisko naturalne

Grupa podejmuje wiele działań, aby odpowiedzialnie i świadomie kształtować relacje między wzrostem gospodarczym a troską o środowisko naturalne. Realizuje projekty i inwestycje, których celem jest minimalizowanie wpływu na środowisko oraz ochrona naturalnych ekosystemów. Grupa inwestuje w rozwój nowych źródeł energii, bazujących na zasobach odnawialnych oraz modernizuje istniejące, konwencjonalne instalacje, aby znacząco zredukować ich ujemny wpływ na środowisko naturalne. W uznaniu swoich działań podmioty Grupy Kapitałowej PGE otrzymują miana „Firm przyjaznych środowisku”, „Przedsiębiorstw Fair Play”, „Mecenasów Środowiska” i „Liderów Polskiej Ekologii”.

W Grupie realizowane są m.in. następujące działania w obszarze ochrony środowiska:


PGE a badania i rozwój

Realizacja działań badawczo-rozwojowych wynika bezpośrednio z założeń strategii GK PGE na lata 2014-2020. Dotyczą one najważniejszych wyzwań Grupy – zarówno w chwili obecnej, jak i związanych z planowanym jej rozwojem. Dlatego też dla każdego elementu łańcucha wartości GK PGE zostały zidentyfikowane Strategiczne Obszary Badań i Rozwoju, w których projekty badawczo-rozwojowe są inicjowane i realizowane.

PGE planuje przeznaczać min. 1,5% skonsolidowanego zysku netto rocznie od 2015 roku na działalność badawczo-rozwojową, korzystając jednocześnie ze źródeł pomocy publicznej – zarówno na poziomie polskim, jak i UE. Dla zwiększenia efektywności realizacji projektów badawczo-rozwojowych, Grupa PGE współpracuje z partnerami zewnętrznymi z Polski i z zagranicy, których wiedza i doświadczenie stanowią uzupełnienie kompetencji PGE.

Ponadto w celu wykorzystania synergii głównych podmiotów w sektorze elektroenergetycznym w Polsce, kompetencji ośrodków badawczo-naukowych oraz finansowania publicznego, w ramach działalności Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej („PKEE”) Grupa Kapitałowa PGE wypracowała razem z GK Enea, GK Energa, GK Tauron porozumienie w zakresie podejścia do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Stworzony został wspólny plan (Studium Wykonalności) Programu Sektorowego Energetyki.

Dla efektywnego zarządzania działalnością badawczo-rozwojową w Grupie Kapitałowej PGE opracowano zasady jednolitego podejścia do identyfikacji, selekcji oraz prowadzenia projektów, a także powołano struktury odpowiedzialne za realizację działalności badawczo-rozwojowej w PGE S.A. i w poszczególnych liniach biznesowych.

PGE a edukacja

Spółki Grupy Kapitałowej PGE realizują autorskie programy edukacyjne, skierowane do dzieci i młodzieży. Grupa PGE zaangażowana jest także w realizację kampanii społecznej „Bezpieczniej z prądem” – projekt, który propaguje wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z energii elektrycznej.

W 2014 roku kontynuowany był program „Prąd – mój bezpieczny przyjaciel”, prowadzony od kilku lat przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa oraz cykl lekcji i spotkań edukacyjnych „Bezpieczna energia”, realizowany od 2000 roku w Oddziale Łódź-Miasto. Obydwa projekty, skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, propagują bezpieczne i świadome korzystanie z urządzeń elektrycznych.

Spółka PGE Obrót S.A. w sierpniu 2014 roku z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Kultury w Sanoku, zorganizowały dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat akcję edukacyjną „Energetyczne wakacje”. „Energoludek”, „Ekoludek” i „Profesor Doświadczalski” – to wirtualne postacie, które prowadziły zajęcia w formie gier dydaktycznych, doświadczeń, eksperymentów czy filmów edukacyjnych.

PGE GiEK S.A. jest tytularnym sponsorem powstałej w Bełchatowie ekspozycji „PGE Giganty Mocy”. Jej głównym celem jest przybliżenie zwiedzającym procesu produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Jest to unikalne przedsięwzięcie w skali kraju, nowoczesne, multimedialne, interaktywne i promujące wiedzę w zakresie nauk ścisłych dla wszystkich osób.

Poszczególne spółki GK PGE w ramach Dni Otwartych organizują wycieczki dla lokalnej społeczności. Oddziały PGE GiEK S.A. jak: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, Elektrownia Bełchatów czy Elektrownia Turów można zwiedzać w grupach zorganizowanych i indywidualnie przez cały rok. Uczestnicy wycieczek poznają specyfikę pracy, proces wydobycia węgla brunatnego w kopalniach i produkcji z niego energii elektrycznej w elektrowniach.

Spółki Grupy Kapitałowej PGE podejmują także lokalne działania edukacyjne i informacyjne. W sezonie wakacyjnym, Spółka PGE EJ 1 zaangażowała się w wydarzenia plenerowo-sportowe w ramach programu „Świadomie o atomie”. Mieszkańcom gmin lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino i Krokowa oraz turystom odwiedzającym ten region, zaprezentowano nie tylko wiedzę o energetyce jądrowej, ale także o samej inwestycji elektrowni jądrowej.

W 2014 roku PGE zrealizowało także dwa edukacyjne projekty filmowe: dla dzieci klas I-III „Pan Piorunek” oraz dla młodzieży gimnazjalnej – „Eksperymenty”. Celem obu projektów jest uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń płynących z niewłaściwego wykorzystywania urządzeń elektrycznych oraz przekazanie wiedzy, jak w prosty sposób zapobiegać potencjalnym wypadkom. Planowane jest kontynuowanie projektów w nowym roku szkolnym 2014/2015.

PGE rozwija także współpracę z uczelniami wyższymi. PGE GiEK S.A. współpracuje z: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Łódzkim oraz Politechnikami: Łódzką, Warszawską, Wrocławską, Gdańską, Opolską, Rzeszowską, Śląską i Świętokrzyską. Podpisano również umowę o współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz Akademią Morską w Szczecinie. Przykładem wspólnie realizowanych projektów są m.in: wypracowanie innowacyjnej metody monitorowania bloku energetycznego w Elektrowni Turów – projekt realizowany z Politechniką Wrocławską, realizacja we współpracy z Politechniką Łódzką trzeciego etapu programu rtęciowego mającego na celu ograniczenie emisji rtęci do atmosfery, czy przeprowadzenie konkursu Pro–Energia we współpracy z Politechniką Łódzką, w ramach którego przekazano cztery jednorazowe stypendia naukowe. Współpracując z Politechniką Opolską, spółka uczestniczy w organizowanym przez uczelnię cyklu spotkań pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości – Wykłady Otwarte prowadzone przez praktyków”.