Wybrane
wyniki finansowe
Grupy Kapitałowej PGE
Zasady sporządzania Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego PGE

Przedstawione Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe stanowi jedynie podsumowanie informacji zawartych w Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2014 rok. Nie jest ono sprawozdaniem statutowym i nie zawiera informacji wystarczających do pełnego zrozumienia wyników Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., tak jak to przedstawiono w pełnej wersji Raportu Rocznego za 2014 rok.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Informacje dodatkowe

Raport Roczny za 2014 rok jest dostępny na stronie internetowej PGE. Kopię Raportu można uzyskać w siedzibie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przy ulicy Mysiej 2 w Warszawie.

Komentarz Prezesa do wyników za rok 2014r.


SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Rok zakończony
31 grudnia 2014
Rok zakończony
31 grudnia 2013
dane przekształcone
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 28.137 30.145
Koszt własny sprzedaży (21.546) (23.360)
ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 6.591 6.785
Pozostałe przychody operacyjne 1.561 802
Koszty sprzedaży i dystrybucji (1.540) (1.244)
Koszty ogólnego zarządu (831) (795)
Pozostałe koszty operacyjne (685) (701)
ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5.096 4.847
Przychody finansowe 385 314
Koszty finansowe (868) (313)
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych - (1)
ZYSK BRUTTO 4.613 4.847
Podatek dochodowy (956) (876)
ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY 3.657 3.971
INNE CAŁKOWITE DOCHODY

Inne całkowite dochody, które mogą w przyszłości
zostać rozliczone z zyskiem/stratą z tytułu:


Wyceny instrumentów zabezpieczających (75) -
Różnic kursowych z przeliczenia jednostek działających za granicą (1) 1
Podatek odroczony 14 -
Inne całkowite dochody, które nie będą mogły w przyszłości
zostać rozliczone z zyskiem/stratą z tytułu:


Zysków i strat aktuarialnych z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze (397) 311
Podatek odroczony 75 (59)
INNE DOCHODY ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY, NETTO (384) 253
RAZEM CAŁKOWITE DOCHODY 3.273 4.224
ZYSK NETTO PRZYPADAJĄCY NA:

– akcjonariuszy jednostki dominującej 3.638 3.948
– udziałowców niekontrolujących 19 23
CAŁKOWITE DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA:

– akcjonariuszy jednostki dominującej 3.255 4.200
– udziałowców niekontrolujących 18 24
ZYSK NETTO I ROZWODNIONY ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ
PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (W ZŁOTYCH)
1,95 2,11
Wielkości są podane w milionach PLN.


SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ


Stan na dzień
31 grudnia 2014
Rok zakończony
Stan na dzień
31 grudnia 2013
dane przekształcone
Rok zakończony
Stan na dzień
1 stycznia 2013
dane przekształcone
AKTYWA TRWAŁE


Rzeczowe aktywa trwałe 49.738 46.127 44.323
Nieruchomości inwestycyjne 33 22 28
Wartości niematerialne 763 718 513
Pożyczki i należności 13 392 329
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 15 25 33
Udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych
wykazywane metodą praw własności
9 9 40
Pozostałe aktywa długoterminowe 1.228 644 359
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 383 302 367
RAZEM AKTYWA TRWAŁE 52.182 48.239 45.992
AKTYWA OBROTOWE


Zapasy 2.175 1.684 2.200
Uprawnienia do emisji CO2 1.552 1.404 791
Należności z tytułu podatku dochodowego 46 9 9
Aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy
11 104 19
Należności z tytułu dostaw i usług 1.729 2.192 1.895
Pozostałe pożyczki i należności finansowe 1.180 903 768
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 16 9 4
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 1.012 748 807
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6.282 5.952 4.795
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 16 8 9
RAZEM AKTYWA OBROTOWE 14.019 13.013 11.297
SUMA AKTYWÓW 66.201 61.252 57.289
KAPITAŁ WŁASNY


Kapitał podstawowy 18.698 18.698 18.698
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych
oraz z tytułu rachunkowości zabezpieczeń
(61) - -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (1) - 4
Kapitał zapasowy 9.231 8.941 9.688
Pozostałe kapitały rezerwowe - 50 50
Zyski zatrzymane 16.901 15.851 12.605
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCONARIUSZOM
JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
44.768 43.540 41.045
Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym 116 268 299
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY 44.884 43.808 41.344
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE


Rezerwy długoterminowe 6.099 4.766 4.870
Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki,
obligacje i leasing
4.688 1.994 1.085
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.090 1.702 1.625
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
i dotacje rządowe
1.158 1.181 1.125
Pozostałe zobowiązania finansowe 16 11 23
RAZEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 14.051 9.654 8.728
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE


Rezerwy krótkoterminowe 2.070 2.435 1.709
Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych,
pożyczek, obligacji i leasingu
357 528 811
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy
117 24 37
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.179 935 1.202
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 81 155 231
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
i dotacje rządowe
142 151 123
Pozostałe zobowiązania finansowe 1.953 1.944 1.546
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 1.367 1.618 1.558
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 7.266 7.790 7.217
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 21.317 17.444 15.945
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ 66.201 61.252 57.289


SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH


KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Kapitał
podstawowy
Kapitał
z wyceny
instrumentów
finansowych
Różnice
kursowe
z prze-
liczenia
Kapitał
zapasowy
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Zyski
zatrzymane
Razem Udziały
niekon-
trolujące
Razem
kapitał
własny
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2014 ROKU 18.698 - - 8.941 50 15.851 43.540 268 43.808
Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - - 3.638 3.638 19 3.657
Inne całkowite dochody - (61) (1) - - (321) (383) (1) (384)
CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES - (61) (1) - - 3.317 3.255 18 3.273
Podział zysków lat ubiegłych - - - 290 (50) (240) - - -
Dywidenda - - - - - (2.057) (2.057) (4) (2.061)
Zmiany w składzie GK PGE - - - - - - - (17) (17)
Zakup dodatkowych udziałów w spółkach GK PGE - - - - - 15 15 (148) (133)
Pozostałe zmiany - - - - - 15 15 (1) 14
TRANSAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI ZA OKRES - - - 290 (50) (2.267) (2.027) (170) (2.197)
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU 18.698 (61) (1) 9.231 - 16.901 44.768 116 44.884


KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

dane przekształcone Kapitał
podstawowy
Różnice
kursowe
z prze-
liczenia
Kapitał
zapasowy
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Zyski
zatrzymane
Razem Udziały
niekon-
trolujące
Razem
kapitał
własny
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2013 ROKU 18.698 4 9.688 50 12.605 41.045 299 41.344
Zysk netto za okres sprawozdawczy - - - - 3.948 3.948 23 3.971
Inne całkowite dochody - 1 - - 251 252 1 253
CAŁKOWITE DOCHODY ZA OKRES - 1 - - 4.199 4.200 24 4.224
Podział zysków lat ubiegłych - - 77 - (77) - - -
Dywidenda - - (824) - (784) (1.608) (2) (1.610)
Zmiany w składzie GK PGE - (5) - - (5) (10) 14 4
Wpływ połączenia spółek w obrębie GK PGE - - - - 3 3 (3) -
Zakup dodatkowych udziałów w spółkach GK PGE - - - - - - (62) (62)
Pozostałe zmiany - - - - (90) (90) (2) (92)
TRANSAKCJE Z WŁAŚCICIELAMI ZA OKRES - (5) (747) - (953) (1.705) (55) (1.760)
NA DZIEŃ 31 GRUDNA 2013 ROKU 18.698 - 8.941 50 15.851 43.540 268 43.808


SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


Rok zakończony
31 grudnia 2014
Rok zakończony
31 grudnia 2013
dane przekształcone
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Zysk brutto 4.613 4.847
Podatek dochodowy zapłacony (635) (827)
Korekty o pozycje:

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności
- 1
Amortyzacja i odpisy aktualizujące 3.024 2.982
Odsetki i dywidendy, netto 56 18
Zysk/ strata na działalności inwestycyjnej 550 (113)
Zmiana stanu należności 135 (504)
Zmiana stanu zapasów (508) 516
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek (541) 228
Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych, rozliczeń
międzyokresowych i uprawnień do emisji CO2
(472) (533)
Zmiana stanu rezerw 9 1.024
Pozostałe 102 302
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 6.333 7.941
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 44 44
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (6.376) (4.619)
Sprzedaż aktywów finansowych - 9
Założenie lokat powyżej 3 m-cy (2.116) (99)
Rozwiązanie lokat powyżej 3 m-cy 2.191 10
Nabycie aktywów finansowych oraz zwiększenie
udziału w spółkach GK
(111) (18)
Nabycie/sprzedaż jednostek zależnych po potrąceniu
przejętych /oddanych środków pieniężnych
28 (1.063)
Dywidendy otrzymane 3 2
Odsetki otrzymane 17 1
Spłata udzielonych pożyczek (2) 1
Udzielenie pożyczek - (4)
Pozostałe 26 19
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (6.296) (5.717)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek, kredytów
i emisji obligacji
2.950 1.429
Spłata pożyczek, kredytów, obligacji i leasingu finansowego (530) (816)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (2.061) (1.610)
Odsetki zapłacone (84) (46)
Pozostałe 9 (23)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 284 (1.066)
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW 321 1.158
Różnice kursowe netto 8 (6)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 5.948 4.790
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 6.269 5.948
O ograniczonej możliwości dysponowania 368 403

Różnica pomiędzy stanem środków pieniężnych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych wynika z odsetek naliczonych lecz nie otrzymanych na dzień sprawozdawczy oraz z różnic kursowych.