Pliki do pobrania
Akcje
Akcjonariat
Bilans energii elektrycznej
Cena i wolumen akcji PGE w 2014 roku (w PLN)
Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2014 roku
Dynamika r/r produkcji przemysłowej w Polsce
Emisja CO2 z głównych instalacji Grupy w 2014 roku w porównaniu do przydziału uprawnień do emisji CO2 na 2014 rok (w Mg)
Ilość i koszt zakupu paliw od dostawców zewnętrznych w 2014 oraz 2013 roku
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
Kluczowe wielkości operacyjne GK PGE
Kurs akcji PGE względem indeksy WIG20 i WIG ENERGIA
Miesięczne notowania oraz zmienność cen na RDN w latach 2013–2014 (TGE)
Miesięczne notowania oraz zmienność cen na RTT w latach 2013–2014 (TGE)
Miesięczny import, eksport oraz saldo wymiany zagranicznej w latach 2013-2014
Najważniejsze wyniki finansowe
Nakłady inwestycyjne w 2014 roku
Podstawowe dane finansowe
Polityka dywidendy PGE S.A
Produkcja energii elektrycznej GK PGE w 2014 roku
Produkcja energii elektrycznej według źródeł
Segment
Skonsolidowane sprawozdanie sytuacji finansowej
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych
Wybrane dane bilansowe
Wybrane dane finansowe w 2014 r segment EO
Wybrane dane finansowe w 2014 r segment EK
Wybrane dane finansowe w 2014 r segment Dystrybucja
Wybrane dane finansowe w 2014 r-segment Obrót hurtowy
Wybrane dane finansowe w 2014 r-segment Sprzedaż detaliczna
Wybrane dane ze sprawozdania z przepływów pieniężnych


Wszystkie arkusze w jednym pliku