LIST PREZESA Zarządu PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A.
 Marek Woszczyk
Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,

Ubiegły rok był dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej przełomowy z wielu powodów. Przede wszystkim nakreśliliśmy długoterminowe cele Grupy Kapitałowej w nowej Strategii na lata 2014-2020. Konsekwentnie dążąc do osiągnięcia strategicznych założeń dokumentu, podjęliśmy szereg działań zbliżających nas do zrealizowania tych celów.

Wzrostowi wartości Spółki służy ambitny program inwestycyjny zaplanowany na ok. 50 mld zł, w tym największe obecnie projekty inwestycyjne realizowane przez nas w sektorze energetyki konwencjonalnej. Już w styczniu 2014 roku rozpoczęła się budowa dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole. W grudniu wydaliśmy Polecenie Rozpoczęcia Prac wykonawcy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Kontynuujemy również realizację bloku kogeneracyjnego dla Elektrociepłowni Gorzów. Jednocześnie prowadzimy szereg prac modernizacyjnych mających na celu dostosowanie naszych aktywów wytwórczych do norm unijnych ujętych w dyrektywie o emisjach przemysłowych.

Wielką wagę przywiązujemy do dywersyfikowania miksu energetycznego PGE i zmniejszania wpływu naszej działalności na otoczenie. Nasze własne projekty sukcesywnie powiększają portfolio źródeł odnawialnych, umacniając nas w czołówce liderów czystej i zielonej energetyki. Na koniec 2015 roku moc zainstalowana w farmach wiatrowych przekroczy poziom 500 MW. Dbając o jakość dostarczanych przez nas usług oraz mając na uwadze poprawę niezawodności sieci dystrybucyjnych, zwiększamy również zakres inwestycji w rozwój i modernizację aktywów PGE.

Mimo wymagającego otoczenia gospodarczego udało nam się wypracować solidny wynik finansowy. Skonsolidowany zysk EBITDA Grupy PGE wyniósł 8,1 mld zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 6,3 mld zł. To o 20 proc. mniej niż przed rokiem. Spadek przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej został w dużej mierze zrównoważony dzięki wydarzeniom jednorazowym o charakterze niegotówkowym o łącznej wartości 1,7 mld zł. Były to między innymi przychody z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych oraz rozwiązania rezerwy na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, ale również koszty związane z kolejnymi Programami Dobrowolnych Odejść, o łącznej wartości 400 mln zł.

Zysk netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,6 mld zł, czyli 1,95 zł na akcję.

Realizacja strategicznych inwestycji i jednoczesne wypłacanie dywidendy zgodnej z długoterminową polityką, wymaga optymalnej struktury finansowania zewnętrznego. Z sukcesem zadebiutowaliśmy więc na rynku euroobligacji oraz otrzymaliśmy długoterminowy kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wprowadziliśmy również scentralizowany system zarządzania płynnością w Grupie. W celu zapewnienia większej przewidywalności i stabilności wyników naszej Spółki, podjęliśmy decyzję o zmianie polityki rachunkowości w odniesieniu do tworzenia rezerwy rekultywacyjnej dla kopalń odkrywkowych.

Oceniam, że w celu dalszego zwiększenia wartości spółki, koniecznym jest zapewnienie Grupie stabilnych warunków regulacyjnych, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim. Szczegóły obecnie negocjowanych rozwiązań związanych z wdrożeniem Pakietu Klimatyczno-Energetycznego, regulacje dotyczące wprowadzenia mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej, nowe normy emisji przemysłowych oraz kształt polskiego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, będą miały znaczący wpływ zarówno na działalność operacyjną, jak i na projekty inwestycyjne PGE. Dlatego w zeszłym roku zdecydowaliśmy się, wspólnie z innymi przedstawicielami branży energetycznej, zwiększyć naszą obecność przy strukturach unijnych. Brukselskie Biuro Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej reprezentuje interesy PGE Polskiej Grupy Energetycznej i branży energetycznej.

2015 rok będzie kolejnym, w którym będziemy konsekwentnie budować długoterminową wartość dla Akcjonariuszy. Będzie to możliwe dzięki kontynuowaniu prac nad projektami zapewniającymi osiągnięcie sukcesu, opartego na pięciu filarach: efektywnej energetyce konwencjonalnej, zdywersyfikowanym miksie wytwórczym, stabilnych i bezpiecznych dostawach energii elektrycznej, coraz lepszej i kompleksowej obsłudze klienta oraz innowacyjności.

W imieniu Zarządu chcę podziękować naszym Akcjonariuszom, Klientom oraz Pracownikom za ich zaangażowanie w umacnianie rynkowej pozycji PGE.

Z wyrazami szacunku,

Marek Woszczyk
Prezes Zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.