KALENDARIUM
WYDARZEŃ
Styczeń
/ Wydanie Polecenia
Rozpoczęcia Prac
dla bloków 5 i 6
Elektrowni Opole
(1.800 MW)
Marzec
/ Wybór oferty na budowę
bloku 11 Elektrowni Turów 
(490 MW)

/ Oddanie do eksploatacji
farmy wiatrowej
Wojciechowo (28 MW)
Czerwiec
/ Emisja obligacji 
5-letnich (500 mln EUR)
Wrzesień
/ Podpisanie umowy
wspólników polskiego
programu jądrowego

/ Wmurowanie kamienia
węgielnego pod budowę
bloku gazowo-parowego
w Gorzowie (138 MWe)

/ Powołanie Podatkowej
Grupy Kapitałowej
Listopad
/ Wmurowanie
kamienia węgielnego
w Elektrowni Opole

/ Przekazanie do
użytkowania bloku
kogeneracyjnego
w EC Rzeszów (29 MWe)
Luty
/ Inauguracja budowy
nowych bloków 
Elektrowni Opole
Maj
/ Ogłoszenie strategii
Grupy na lata 2014–2020

/ Ustanowienie
programu emisji
euroobligacji
średnioterminowych do
kwoty 2 mld EUR
Lipiec
/ AMEC Nuclear UK
Ltd. doradcą
technicznym przy
programie budowy
elektrowni jądrowej

/ Podpisanie
kontraktu na
budowę nowego
bloku w Turowie
Październik
/ Inauguracja budowy
farmy wiatrowej Lotnisko
(90 MW)
Grudzień
/ Wydanie Polecenia
Rozpoczęcia Prac
przy budowie bloku 11
Elektrowni Turów