GRUPA
KAPITAŁOWA
PGE W LICZBACH
Kluczowe wielkości operacyjne GK PGE

2014 r. 2013 r.
Moc zainstalowana 12,55 GW 12,87 GW
Produkcja energii elektrycznej netto 54,84 TWh 57,04 TWh
Sprzedaż energii do odbiorców finalnych 39,64 TWh 36,95 TWh
Liczba odbiorców energii 5,23 mln 5,19 mln
Długość linii energetycznych 281.290 km 279.704 km
Wydobycie węgla brunatnego 49,97 mln ton 51,31 mln ton


Najważniejsze wyniki finansowe

2014 r. 2013 r.
Skonsolidowane przychody GK PGE 28,1 mld zł 30,1 mld zł
Skonsolidowany zysk EBITDA GK PGE 8,1 mld zł 7,8 mld zł
Skonsolidowane środki pieniężne z działalności operacyjnej 6,3 mld zł 7,9 mld zł
Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3,6 mld zł 3,9 mld zł

Nakłady inwestycyjne w 2014 roku

wykres1
Produkcja energii elektrycznej GK PGE w 2014 r.

wykres2