PODSTAWOWE
DANE FINANSOWE
I OPERACYJNE
3,7 mld PLN
/ Zysk netto
Grupy Kapitałowej PGE w 2014 r.
8,1 mld PLN
/ EBITDA
Grupy Kapitałowej PGE w 2014 r.
28,1 mld PLN
/ Przychody ze sprzedaży
Grupy Kapitałowej PGE w 2014 r.

Podstawowe dane finansowe

mln PLN 2014 r. 2013 r. zmiana [%]
Przychody ze sprzedaży 28 137 30 145 -7%
Przychody skorygowane* 26 598 29 844 -11%
EBITDA 8 118 7 837 4%
EBITDA skorygowane* 6 466 8 279 -22%
EBIT 5 096 4 847 5%
EBIT skorygowany* 3 444 5 289 -35%
Zysk netto (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 3 638 3 948 -8%
Zysk netto (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) skorygowany* 2 615 4 303 -39%
Nakłady inwestycyjne 6 349 4 357 46%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 333 7 941 - 20%
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 6 296 - 5 717 - 10%
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 284 - 1 066 n.m.
* z wyłączeniem istotnych zdarzeń jednorazowych
Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej PGE ze sprzedaży wyniosły około 28,14 mld zł (w porównaniu z 30,15 mld zł w roku 2013). Spadek przychodów wynikał głównie z niższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w wyniku niższych cen energii na rynku hurtowym oraz niższych wolumenów produkcji z powodu włączeń bloków oraz remontów.

Istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe w 2014 roku miały jednorazowe wydarzenia, takie jak przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT), rozwiązanie rezerw w wyniku korzystnych wyroków Sądu Apelacyjnego odnośnie sporów dotyczących rekompensat KDT, rozwiązanie rezerwy na przyznane nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 za rok 2013 odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA oraz utworzenie rezerw na koszty związane z realizacją Programów Dobrowolnych Odejść odpowiednio zmniejszających raportowany zysk EBITDA. Dodatkowo odpis aktualizujący uwzględniający szacowaną utratę wartości instrumentów finansowych odpowiednio zmniejszył raportowany zysk netto.

Istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe PGE ma również zmiana polityki rachunkowości w zakresie tworzenia rezerwy rekultywacyjnej dla kopalni odkrywkowych, polegająca na aktywowaniu kosztów przyszłej rekultywacji wyrobiska powstałego na skutek wydobycia nadkładu.

Wybrane dane bilansowe

mln PLN Stan na 31.12.2014 r. Stan na 31.12.2013 r.
Aktywa trwałe 52 182 48 239
Aktywa obrotowe 14 019 13 013
Aktywa razem 66 201 61 252
Kapitał własny 44 884 43 808
Zobowiązania długoterminowe 14 051 9 654
Zobowiązania krótkoterminowe 7 266 7 790
Pasywa razem 66 201 61 252


Wybrane dane ze sprawozdania z przepływów pieniężnych

mln PLN Stan na 31.12.2014 r. Stan na 31.12.2013 r.
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 613 4 847
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 6 296 - 5 717
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 284 - 1 066
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 321 1 158


Bilans energii elektrycznej

Wolumeny w TWh 2014 r. 2013 r. zmiana [%]
Produkcja energii elektrycznej 54,84 57,04 -4%
Sprzedaż na rynku hurtowym 62,44 71,37 -13%
Sprzedaż odbiorcom finalnym 39,64 36,95 7%
Dystrybucja energii elektrycznej 32,54 31,78 2%


Produkcja energii elektrycznej według źródeł

w TWh 2014 r. 2013 r. zmiana [%]
Elektrownie opalane węglem brunatnym
39,22 41,36 -5%
Elektrownie opalane węglem kamiennym
11,35 11,57 -2%
Elektrociepłownie węglowe
1,10 1,11 -1%
Elektrociepłownie gazowe
1,16 1,11 5%
Elektrociepłownie biomasowe
0,43 0,44 -2%
Elektrownie szczytowo-pompowe
0,52 0,53 -2%
Elektrownie wodne
0,42 0,49 -14%
Elektrownie wiatrowe
0,64 0,43 49%
SUMA 54,84 57,04 -4%
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych 2,32 1,95 19%
włączając współspalanie biomasy 0,83 0,59 41%