STRATEGIA GK PGE
I JEJ REALIZACJA W 2014 r.
W odpowiedzi na zachodzące zmiany na rynku energii oraz w celu większego wykorzystania silnych stron Grupy PGE, przyjęto nową Strategię GK PGE na lata 2014–2020. Przyjęcie strategii poprzedziło opracowanie szerokiego zakresu możliwych scenariuszy rozwoju rynku. W trakcie tych prac dokonano również przeglądu portfela inwestycyjnego spółki w celu wypracowania rozwiązań umożliwiających maksymalizację wartości Grupy dla akcjonariuszy.

Strategia GK PGE została opracowana z uwzględnieniem istotnych zmian w otoczeniu biznesowym Grupy PGE, obserwowanych trendów na rynku energii oraz w oparciu o kluczowe kompetencje i przewagi konkurencyjne Grupy:

PGE to największa pod względem produkcji i mocy
zainstalowanej pionowo zintegrowana grupa energetyczna w Polsce;


PGE posiada najmłodszy i najbardziej konkurencyjny kosztowo
portfel wytwórczy w Polsce.


Strategia Grupy Kapitałowej PGE

Aspiracje finansowe Aspiracje strategiczne GK PGE.
wykres

Wiodący wytwórca energii elektrycznej w Polsce

W celu wzmocnienia pozycji lidera w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce, strategia Grupy PGE przewiduje w latach 2014-2020 przeznaczenie około 34 mld PLN na odtworzenie, modernizację i budowę nowych aktywów wytwórczych. Kwota ta uwzględnia wydatki modernizacyjno-odtworzeniowe w odniesieniu do istniejących aktywów w wysokości około 16,3 mld PLN oraz nakłady inwestycyjne na budowę nowych mocy wytwórczych w wysokości około 15,2 mld PLN. Grupa PGE planuje ponadto przeznaczyć 1,7 mld PLN na budowę nowych mocy OZE oraz 0,7 mld PLN na przygotowanie uruchomienia programu jądrowego do 2016 roku.

Kluczowe działania w tym zakresie to:
Kluczowe projekty realizowane w 2014 roku

Budowa nowych bloków w Elektrowni Opole
Budowa nowego bloku w Elektrowni Turów
Budowa nowego bloku w Elektrociepłowni Gorzów
Inwestycje w źródła energii zrealizowane w 2014 r.

Blok kogeneracyjny wytwarzający energię elektryczną i ciepło w oparciu o silniki spalinowe tłokowe – Elektrociepłownia Rzeszów Zabudowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego wraz z kotłem rezerwowo-szczytowym
Inwestycje w odnawialne źródła energii – zrealizowane w 2014 r.

Farma wiatrowa Wojciechowo Elektrownia wodna Oława
Inwestycje w odnawialne źródła energii – w realizacji

Farma wiatrowa Karwice Farma wiatrowa Gniewino Lotnisko Farma wiatrowa Resko II Farma wiatrowa Kisielice II Po realizacji ww. inwestycji łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych w Grupie PGE osiągnie poziom ok. 530 MW.
Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe

Kompleksowa modernizacja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów Modernizacja instalacji odsiarczania spalin bloków nr 3-12 w Elektrowni Bełchatów Zmiana technologii składowania odpadów paleniskowych dla bloków 1-12 w Elektrowni Bełchatów Redukcja emisji NOx na blokach nr 1, 2 i 4 w Elektrowni Opole Budowa instalacji odsiarczania spalin bloków nr 4-6 w Elektrowni Turów Budowa ciągu nadkładowego w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów (Pole Szczerców)
Preferowany i niezawodny dostawca energii

PGE planuje przeprowadzić reorganizację procesu sprzedażowego w oparciu o efektywną strategię handlową. We wszystkich segmentach klientów PGE koncentrować się będzie na zrozumieniu potrzeb i poprawie jakości obsługi klienta. W szczególności obejmuje to: W segmencie dystrybucji PGE będzie koncentrować się na zapewnieniu niezawodności dostaw poprzez efektywność operacyjną i inwestycyjną. Celem PGE jest poprawa niezawodności sieci, mierzona wskaźnikiem SAIDI, o 50% do 2020 roku. Będzie on osiągany poprzez ukierunkowanie nakładów inwestycyjnych na projekty ograniczające w największym stopniu poziom niedostarczonej energii oraz efektywność operacyjną. Łączne nakłady inwestycyjne w segmencie dystrybucji wyniosą ok. 12,3 mld PLN w latach 2014–2020.

Kluczowe projekty realizowane w 2014 roku

Aktualizacja strategii handlu

W ramach projektu opracowane zostaną: Prace wdrożeniowe zostaną przeprowadzone w 2015 roku.
Projekt ograniczenia strat sieciowych
CRM Billing
Najbardziej efektywna grupa energetyczna w Polsce

Celem PGE jest również pozycja najbardziej efektywnej grupy energetycznej w Polsce. Obejmuje to poprawę efektywności operacyjnej, dialog z interesariuszami w zakresie otoczenia regulacyjnego oraz wdrożenie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania korporacyjnego. Kluczowe działania w tym obszarze to:
Kluczowe projekty realizowane w 2014 roku

Program Optymalizacji Linii Biznesowej Energetyka Konwencjonalna
Realizacja inicjatyw pozwoli dostosować koszty działalności segmentu Energetyki Konwencjonalnej do zmian rynkowych, wykorzystując jednocześnie potencjały do generowania nowych przychodów.
Program Poprawy Efektywności Operacyjnej w PGE Dystrybucja S.A.
W 2015 roku spodziewane są pierwsze efekty wdrożenia programu.
Podatkowa Grupa Kapitałowa („PGK”)
Model Operacyjny
Kodeks Grupy
Szczegółowy opis projektu znajduje się w pkt. 7.2 Zmiany w zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową.
Cash Management
Umowy dotyczące usługi cash poolingu rzeczywistego zostały zawarte w dniu 22 grudnia 2014 roku pomiędzy 16 spółkami GK PGE i każdym z banków z osobna tj. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Strategia Zarządzania Kapitałem Ludzkim („Strategia ZKL”)
W 2014 roku dokument Strategii ZKL został przyjęty w GK PGE.
Projekt budowy Centrum Usług Wspólnych („CUW”)
1 stycznia 2015 roku spółka PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa sp. z o.o. rozpoczęła obsługę finansowo-księgową wybranych podmiotów z GK PGE.
Program SAP
W 2015 roku będzie kontynuowany proces wdrażania modułów Rachunkowość i Logistyka, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim oraz Zarządzanie Majątkiem w głównych spółkach GK PGE.
Grupa aktywnie rozwijająca nowe obszary biznesu

PGE będzie aktywnie poszukiwać i rozwijać nowe produkty i nowe obszary biznesu. Wstępnie zidentyfikowane kierunki rozwoju to oferta dual fuel (zakup energii elektrycznej i gazu od jednego sprzedawcy) oraz rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej (infrastruktura dla e-mobility, zarządzanie generacją rozproszoną i magazynowaniem energii oraz elektryfikacja ogrzewania).

Innowacyjność

Oprócz wstępnie zidentyfikowanych kierunków rozwoju PGE będzie na bieżąco analizować otoczenie rynkowe w celu identyfikacji i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań do osiągania celów strategicznych grupy. Aspiracją PGE jest przeznaczanie min. 1,5% skonsolidowanego zysku netto rocznie od roku 2015 na działania w obszarze R&D przy maksymalizacji finansowania zewnętrznego.

Kluczowe projekty realizowane w 2014 roku

Program Sektorowy
Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”)
Portfel projektów dotyczących badań i rozwoju