SEGMENTY
DZIAŁALNOŚCI GRUPY
KAPITAŁOWEJ PGE

Aktywa i działalność operacyjna PGE w 2014 r.
Grupa Kapitałowa PGE jest największym zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej.

Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych. PGE posiada wyróżniający się na tle rynku portfel aktywów wytwórczych a nasze źródła produkcyjne są wysoce zdywersyfikowane i należą do najmłodszych w Polsce.

Podmiotem dominującym GK PGE jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A.

Działalność Grupy Kapitałowej PGE jest obecnie zorganizowana w pięciu podstawowych segmentach:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Centrum Korporacyjne, Obrót Hurtowy

Za zarządzanie Grupą Kapitałową PGE, w tym za formułowanie i wyznaczanie strategii oraz za nadzór nad jej działalnością, odpowiada PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Centrum Korporacyjne. Do głównych zadań Centrum Korporacyjnego należą: opracowywanie i aktualizacja strategii GK PGE, wyznaczanie celów dla spółek GK PGE oraz koordynacja prac nad realizacją jej strategii w poszczególnych segmentach, opracowanie oraz aktualizacja modelu biznesowego, integracja działalności spółek zależnych w ramach łańcucha wartości, nadzór nad działalnością poszczególnych obszarów biznesowych, ustalanie polityki cen transferowych oraz standaryzacja i harmonizacja rozwiązań obowiązujących w Grupie Kapitałowej PGE.


Obrót hurtowy

W ramach segmentu Obrotu Hurtowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. prowadzi obrót energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz węglem kamiennym na rynkach hurtowych. Realizuje również transakcje z podmiotami spoza GK PGE. W ramach Grupy PGE zarządza portfelami sprzedażowymi innych podmiotów GK PGE, prowadzi usługi Operatora Handlowo-Technicznego i Operatora Handlowego oraz bilansuje niektóre spółki Grupy Kapitałowej PGE i odbiorców końcowych na Rynku Bilansującym.

Wybrane dane finansowe w 2014 r.

w mln PLN 2014 r. 2013 r. zmiana %
Przychody ze sprzedaży 9.722 12.489 - 22%
EBIT 464 965 - 52%
EBITDA 478 983 - 51%
Nakłady inwestycyjne 12 13 - 8%


Kluczowy wpływ na wyniki segmentu Obrót Hurtowy w 2014 roku w porównaniu z poprzednim rokiem miał spadek marży na rynku detalicznym wynikający m.in. z rosnącej konkurencji, dostosowania się cen detalicznych do spadku cen hurtowych w poprzednim roku oraz zwiększona różnica pomiędzy ceną energii elektrycznej w podstawie a ceną w szczycie.

Energetyka Konwencjonalna

W ramach segmentu Energetyki Konwencjonalnej w Grupie Kapitałowej PGE działa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie. W skład spółki wchodzi 12 oddziałów, znajdujących się na terenie dziewięciu województw naszego kraju, w ich skład wchodzą: 2 kopalnie węgla brunatnego, 4 elektrownie konwencjonalne i 8 elektrociepłowni.

Grupa jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego z udziałem w rynku wydobywczym tego surowca na poziomie 78% krajowego wydobycia. Jest również największym wytwórcą energii elektrycznej – wytwarza ok. 38% krajowej produkcji energii elektrycznej. Produkcja oparta jest na węglu brunatnym, wydobywanym z własnych kopalni oraz węglu kamiennym, gazie i biomasie.

Dodatkowo w ramach segmentu energetyki konwencjonalnej GK PGE świadczy usługę utrzymywania operacyjnej rezerwy mocy.

Wybrane dane finansowe w 2014 r.

w mln PLN 2014 r. 2013 r.   zmiana %
Przychody ze sprzedaży 12.906 12.211   6%
EBIT 3.296 1.971   67%
EBITDA 4.992 3.632   37%
Nakłady inwestycyjne 4.362 2.722* 60%
*dane przekształcone

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki Segmentu Energetyka Konwencjonalna w 2014 roku w porównaniu do wyników poprzedniego roku był spadek przychodów ze sprzedaży z tytułu niższego wolumenu produkcji energii elektrycznej, który związany był przede wszystkim z niższą niż w poprzednim roku mocą dostępną do sprzedaży (postoje remontowe w Elektrowni Bełchatów, wyłączenie bloku nr 10 w Elektrowni Turów oraz bloku nr 3 w Elektrowni Dolna Odra). Spadek cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, który spowodował odpowiedni spadek przychodów ze sprzedaży. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej przez jednostki wytwórcze Segmentu Energetyki Konwencjonalnej spadła do około 164 PLN/MWh w 2014 roku z około 178 PLN/MWh w 2013 roku.

Oprócz tego na wyniki Segmentu Energetyka Konwencjonalna wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym o łącznej wartości ponad 1,7 miliarda złotych. Kwota ta wynika głównie z przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT) oraz rozwiązania rezerwy na przyznane nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 za rok 2013. Utworzono również rezerwę na koszty związane z realizacją Programów Dobrowolnych Odejść. Istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe PGE miała również zmiana polityki rachunkowości w zakresie tworzenia rezerwy rekultywacyjnej dla kopalni odkrywkowych.

W 2014 roku nakłady inwestycyjne w segmencie Energetyki Konwencjonalnej wyniosły 4.362 mln zł (w porównaniu z 2.722 mln zł w 2013 r.). Tak duży wzrost związany jest z intensywnymi inwestycjami w moce produkcyjne. W 2014 r. dotyczyły one głównie kompleksowej modernizacji mocy wytwórczych w Elektrowni Bełchatów oraz budowy nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

Energetyka Odnawialna

W ramach Grupy Kapitałowej PGE działalnością operacyjną w zakresie energetyki odnawialnej zarządzają spółki PGE Energia Odnawialna S.A. oraz PGE Energia Natury sp. z o.o. Na aktywa segmentu składa się:

Spółki świadczą usługi systemowe wspomagające bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wytwarzają i dostarczają energię elektryczną, produkowaną za pomocą technologii przyjaznych środowisku, wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Wybrane dane finansowe w 2014 r.

w mln PLN 2014 r. 2013 r. zmiana %
Przychody ze sprzedaży 722 734 - 2%
EBIT 137 188 - 27%
EBITDA 349 386 - 10%
Nakłady inwestycyjne 374 196 91%


Ujęcia pełnego roku eksploatacji farm wiatrowych nabytych w 2013 r. (łącznie 131 MW mocy zainstalowanej) oraz oddania do użytku w marcu 2014 r. nowej farmy wiatrowej Wojciechowo (28 MW) spowodowało wzrost sprzedaży energii elektrycznej z farm wiatrowych, z kolei relatywnie niekorzystne warunki hydrologiczne spowodowały spadek sprzedaży energii elektrycznej z elektrowni wodnych. Dodatkowo niższe ceny PM zielonych, po których spółki Segmentu dokonywały sprzedaży (m.in. do innych spółek GK PGE) spowodowały spadek łącznych przychodów z PM zielonych.

W 2014 roku najwyższe nakłady zostały poniesione na budowę nowych mocy wytwórczych, w szczególności oddanej w marcu 2014 r. do eksploatacji farmy wiatrowej Wojciechowo o mocy 28 MW oraz na budowę farm wiatrowych Karwice o mocy 40 MW oraz farmy wiatrowej Lotnisko 90 MW, które mają zacząć produkować energię elektryczną przed zakończeniem 2015 r.

Dystrybucja

Podstawowym zadaniem Grupy Kapitałowej PGE w ramach segmentu Dystrybucji jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiedniej jakości i ciągłości dostaw energii elektrycznej. Za dystrybucję energii elektrycznej do odbiorcy końcowego w GK PGE odpowiada PGE Dystrybucja S.A., która jest największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Za dystrybucję energii elektrycznej do odbiorcy końcowego odpowiada osiem jego oddziałów i 40 rejonów, które działają na obszarze 122,4 tys. km2 i obsługują ponad 5,2 mln klientów. Długość linii energetycznych na koniec 2014 r. wyniosła ponad 281 tysięcy km.

Wybrane dane finansowe w 2014 r.

w mln PLN 2014 r. 2013 r. zmiana %
Przychody ze sprzedaży 5.775 5.616 3%
EBIT 1.306 1.221 7%
EBITDA 2.311 2.209 5%
Nakłady inwestycyjne 1.508 1.335 13%


Wzrost średnich stawek w taryfach, głównie z tytułu opłat ponoszonych na rzecz Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) spowodował wzrost przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym wzroście kosztu usług OSP. Dodatkowo na wzrost przychodów miał wpływ wzrost wolumenu dystrybuowanej energii, po części wynikający ze wzrostu średniego zużycia w kraju, ale także przyłączenia do sieci ok. 32 tys. nowych odbiorców.

W 2014 roku segment dystrybucji znacząco zwiększył inwestycje w infrastrukturę w celu realizacji aspiracji strategicznych Grupy takich jak:

Poniesione nakłady mają wpływ na przyjęty program trwałej redukcji czasów przerw w dostawie energii elektrycznej mierzonych m.in. wskaźnikiem systemowym SAIDI oraz postępujący proces skracania czasów przyłączania nowych odbiorców.

Realizacja nakładów uwzględniała m. in.:

Sprzedaż Detaliczna

W ramach segmentu Sprzedaż Detaliczna działa spółka PGE Obrót S.A. Przedmiotem działalności segmentu jest obrót energią elektryczną na terenie całego kraju. PGE Obrót S.A. to jednostka decyzyjna odpowiadająca za zarządzanie i integrację w ramach segmentu Sprzedaży Detalicznej. Realizuje swoje cele przez stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i ciągłą poprawę jakości świadczonych usług. W 2014 r. Grupa obsługiwała ponad 5,2 milionów klientów: przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz gospodarstw domowych.

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców finalnych w 2014 r. wyniósł 39,64 TWh, co stanowiło 7% wzrost w porównaniu do poprzedniego roku.

Wybrane dane finansowe w 2014 r.

w mln PLN 2014 r. 2013 r. zmiana %
Przychody ze sprzedaży 12.371 13.028 - 5%
EBIT - 200 403 - 150%
EBITDA - 193 411 - 147%
Nakłady inwestycyjne 5 6 - 17%
Spółki wchodzące w skład głównych segmentów GK PGE na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Segment Spółka
ENERGETYKA KONWENCJONALNA PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
ENERGETYKA ODNAWIALNA PGE Energia Odnawialna S.A.
Pelplin sp. z o.o.
Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 sp. z o.o.
Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o.o.
Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 sp. z o.o.
Eolica Wojciechowo sp. z o.o.
PGE Energia Natury S.A.
PGE Energia Natury sp. z o.o.
PGE Karnice sp. z o.o.
PGE Energia Natury Bukowo sp. z o.o.
PGE Energia Natury Omikron sp. z o.o.
PGE Energia Natury Kappa sp. z o.o.
PGE Energia Natury PEW sp. z o.o.
PGE Energia Natury Olecko sp. z o.o.
OBRÓT HURTOWY PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
PGE Dom Maklerski S.A.
PGE Trading GmbH
DYSTRYBUCJA PGE Dystrybucja S.A.
SPRZEDAŻ DETALICZNA PGE Obrót S.A.Zmieniające się warunki na rynku odbiorców końcowych, spadek marż oraz zmiana systemu wsparcia kogeneracji, miały negatywny wpływ na rentowność segmentu.