GRUPA PGE
NA RYNKU
KAPITAŁOWYM
Pierwsze notowanie praw do akcji PGE S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyło się 6 listopada 2009 roku. Pierwsze notowanie akcji miało miejsce 15 grudnia 2009 roku.

Akcje PGE są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w systemie notowań ciągłych. PGE ma największą rynkową kapitalizację wśród polskich spółek energetycznych na warszawskim parkiecie. Biorąc pod uwagę ilość zawieranych transakcji akcje Spółki należą do najbardziej płynnych walorów charakteryzujących się dużym zainteresowaniem inwestorów. Akcje PGE wchodzą w skład najważniejszych indeksów warszawskiej giełdy: WIG20 – skupiającego akcje największych i najbardziej płynnych spółek, WIG – skupiającego wszystkie spółki z Rynku Głównego GPW oraz WIG Energia skupiającego spółki z sektora energetycznego, a także popularnych zagranicznych indeksów giełdowych, m.in. MSCI lub CETOP. Akcje PGE od 2011 roku są również notowane w ramach indeksu skupiającego polskie spółki zaangażowane w społeczną odpowiedzialność biznesu – RESPECT Index.

Notowania akcji PGE S.A. na GPW w Warszawie

Notowania akcji PGE oraz wartości indeksów WIG20, WIG Energia oraz RESPECT Index na GPW od 2 stycznia do 30 grudnia 2014 roku (wyliczenia własne na podstawie danych GPW).

wykres


W 2014 roku akcje PGE zyskały na wartości 17,0%, w tym samym okresie indeks WIG20 stracił na wartości 4,7%. Na koniec roku jedna akcja PGE kosztowała 18,9 PLN, co przekładało się na rynkową wycenę Grupy PGE równą 35,3 mld PLN. Najwyższa cena w roku wyniosła 22,85 PLN, a najniższy kurs osiągnął wartość 15,6 PLN.


wykres


Akcje PGE S.A.

Wszystkie akcje PGE S.A. są akcjami na okaziciela. Akcje nie są uprzywilejowane, jednak Statut Spółki przewiduje szczególne uprawnienia dla Skarbu Państwa, m.in. w zakresie szczególnych uprawnień dotyczących wpływu na wybór członków Rady Nadzorczej.

Wyszczególnienie 2014 rok
Wartość obrotów (PLN) 13.695.334.430
Średnia liczba transakcji na sesję (szt.) 2.784
Kurs maksymalny w roku (PLN) 22,85
Kurs minimalny w roku (PLN) 15,60
Źródło: GPWinfostrefa.pl
Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 lipca 2014 roku, o którym PGE informowała raportem bieżącym nr 35/2014 z 9 lipca 2014 roku Skarb Państwa posiada 1.091.681.706 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 PLN każda, reprezentujących 58,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.091.681.706 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 58,39% ogólnej liczby głosów.

wykres

Akcjonariusz Liczba akcji (szt.) Liczba głosów (szt.) Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)
Skarb Państwa 1.091.681.706 1.091.681.706 58,39%
Pozostali 778.079.123 778.079.123 41,61%
Razem 1.869.760.829 1.869.760.829 100,00%


Relacje Inwestorskie PGE

W sposób stały utrzymujemy relacje z inwestorami organizując m.in. spotkania z analitykami i zarządzającymi funduszami. Biuro Relacji Inwestorskich dedykowane komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego zapewnia stały i równy dostęp do informacji o Spółce dla wszystkich obecnych, jak i potencjalnych inwestorów. Koncepcja pracy Biura Relacji Inwestorskich opiera się na dwustronnej komunikacji z szeroko pojętym rynkiem. Co kwartał organizujemy prezentacje wyników finansowych Spółki. Mając na uwadze różne potrzeby uczestników rynku kapitałowego zapewniamy możliwość uczestnictwa „na odległość” we wszystkich publicznie organizowanych przez nas spotkaniach oraz w walnych zgromadzeniach. Zapewniamy również możliwość odtworzenia zapisu wszystkich transmisji z poziomu naszej strony internetowej dedykowanej Relacjom Inwestorskim. Dodatkowo od 2014 roku umożliwiamy inwestorom zapoznanie się z komentarzem wideo Prezesa Spółki do wyników finansowych i operacyjnych bezpośrednio po publikacji. Prowadzimy aktywną politykę informacyjną poprzez stronę internetową Relacji Inwestorskich http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie funkcjonującą równolegle w dwóch wersjach językowych. Rozumiejąc mobilność naszych obecnych jak i potencjalnych inwestorów stworzyliśmy mobilną aplikację umożliwiającą szybki dostęp do aktualnych informacji o Spółce.

Co roku prowadzimy badanie naszego akcjonariatu oraz badanie postrzegania Spółki przez inwestorów i analityków. Umożliwiają one identyfikację naszych akcjonariuszy oraz zdobycie wiedzy o potrzebach rynku kapitałowego względem Spółki. Dzięki pozyskanym opiniom stale udoskonalamy naszą komunikację oraz dostosowujemy przygotowywane materiały, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom inwestorów.

Zespół Relacji Inwestorskich jest stale do dyspozycji wszystkich uczestników rynku kapitałowego, zarówno drogą telefoniczną jak i elektroniczną. Staramy się w jak najszybszym tempie udzielać rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania inwestorów. Zdając sobie sprawę z trudności branżowego języka używanego w naszej komunikacji regularnie umieszczamy w publikowanych materiałach słowniczki terminów ułatwiające szybkie zorientowanie się w fachowym języku charakterystycznym dla energetyki. Wyczerpujący słowniczek terminów branży energetycznej znajduje się również na naszej inwestorskiej stronie internetowej
http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/grupa/otoczenie-rynkowe/slowniczek.


Kalendarium raportowania PGE


kalendarium

Polityka Dywidendy PGE S.A.

Zarząd PGE S.A. stosuje politykę w zakresie dywidendy przewidującą wypłaty z zysku dla akcjonariuszy w wysokości uwzględniającej rozwój działalności Spółki i umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej.

W średnioterminowej perspektywie Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy zgodnie ze standardami przyjętymi w branży elektroenergetycznej, co według oceny Zarządu oznacza obecnie wypłatę około 40-50% skonsolidowanego raportowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Wypłata dywidendy w każdym roku obrotowym będzie uzależniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia Spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki w dniu 6 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 PLN na wypłatę dywidendy. Dywidenda dla akcjonariuszy wyniosła 1,10 PLN na jedną akcję.

Na dzień ZWZ dywidendą objętych było 1.869.760.829 akcji a łączna wysokość dywidendy wyniosła 2.056.736.911,90 PLN.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2014 roku. Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom 26 września 2014 roku.

wykres